Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
acf-taxonomy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
acf-taxonomy

טופס פתיחה לקוח חדש

פרטי החברה: (למילוי ע''י הלקוח)

פרטי לאספקה: (למילוי ע''יהלקוח)

פרטי תשלום:

מדיניות החלפת מוצרים:

לקוח רשאי להחליף סחורה שהוא קיבל בתנאים הבאים:

 1. החלפה או החזרת הסחורה תתאפשר רק במצב חדש, באריזה מקורית שלמה, כוללת כל המרכיבים, ובתנאי שהמוצרים שלמים, נקיים ולא נעשה בהם שימוש.
 2. זכות החזרה. לקוח רשאי להחזיר סחורה בעת ביצוע הזמנה חדשה בגובה 20% מסך ההזמנות של החודש שחלף או הזמנה קודמת.

תנאי התקשרות כללים

והמורשהלהתחייב בהסכם זה (להלן: " הרוכש/ת"), מצהיר ומתחייב בזאת כלפי חברת ישראדון בע"מ (להלן– "החברה")בכתב כדלקמן:

 • הריני מאשר ,כי כל תעודת משלוח ו/או חשבונית שתוצא על ידיהחברה בקשר להזמנת הרוכש/ת תהווה ראייה מכרעת לקבלת הסחורה והתמורה המגיעה לחברה. בשום מקרה לא תגרע החובהלשלם עבור הסחורה שהוזמנה.
 • הריני מזהיר בזאת, כי הנני מתחייב לשלם באופן אישי לחברה אתמלוא התמורה שתגיע לה בעד הסחורה שסופקה על ידה לרוכש/ת, וזאת בנוסף ומבלילגרוע מהתחייבותה של הרוכש/ת לעשות כן.
 • הריני מצהיר ומאשר בחתימתי על הסכם זה, כי חברת ישראדוןרשאית לקבל כל מידע ו/ או נתונים הדרושים לה מן הבנק בו אני ו/או הרוכש/ת מנהליםאת עסקינו, בכל זמן נתון, וזאת על מנת לבחון את מצבנו הכלכלי. בכל מקרה, לא תהיהלנו כל טענה כלפי החברה בגין ביצוע האמור לעיל, לרבות כנגד הבנק האמור.
 • הריני מפקיד בידי החברה שטר חוב, משוך על החלק, לפירעוןהחוב של הרוכש/ת כלפיה. הריני מאשר, כי בחתימתי על הסכם זה ועל שטר החוב להלן, אנימתיר לחברת ישראדון למלא את כל פרטי השטר ואת סכום החוב, בתוספת הצמדה וריביתחוקית ולדרוש את פירעונו, באם לא ישולם החוב על ידי הרוכש/ת, בתוך שבעהימים מן המועד בו תתקבל דרישה לסילוקו.
 • מעולם לא היינו מוגבלים במרשמים של בנק ישראל עקב משיכתשיקים ללא כיסוי.
 • כיום אין אנו מוגבלים במרשמים של בנק ישראל עקב משיכת שיקיםללא כיסוי.
 •  לא מתנהלים כנגדנו הליכי הוצאה לפועל מכל מין או סוג שהואבלשכות ההוצאה לפעול.
 • לפי מיטב ידיעתי לא התנהלה כנגדי חקירה במשטרת ישראל בגיןחוק משיכת שיקים ללא כיסוי, או עבירות על חוק העונשין.
 • הבנתי כי במידה ויתברר כי אחד הסעיפים הללו חלים עלי ואושרובחתימתי על מסמך זה יתכן ותוגש כנגדי תלונה למשטרת ישראל בגין ניסיון לקבל דברבמרמה או קבלת דבר במרמה.
 • כל הפרטים שנמסרו על ידינו בגוף שטר החוב הינם נכוניםומדויקים כולל כתובות ומספרי טלפון.
 • ידוע לי כי במידה ולא יפרעו אחת מהחשבוניות או תשלומים במועדםעל פי תנאי האשראי יבוטלו כל ההנחות שניתנו, במידה וניתנו, במסגרת החשבוניתכמפורט בהם מפעם לפעם.
 • במידה ומסרתי שטר או שיק לכיסוי חוב פתוח והוא לא נפרעבפועל ולא הוסדר תוך 7 יום ניתן יהיה לבטל את ההנחות שניתנו במסגרת החשבוניות, כמוכן יתווסף לחוב סכום גלובלי בסך אלף ש"ח כהוצאות החברה לטיפול בגביית החוב.
 • כמו כן עלי לעדכן את החברה בכל שינוי בכתובתי בכתב בדואררשום.
 • מוסכם כי סמכות השיפוט של כל מחלוקת בין הצדדים יהיה בביתמשפט השלום בפתח תקווה וכל מסמך אשר ישלח לכתובת ביתי יחשב כנמסר תוך 3 יום מיוםהמשלוח.
 • ידוע לי כי במידה ויחול כל שינוי של בית העסק, כגון עזיבתשותף או החלפת בעלי המניות בחברה או בכל אישיות משפטית אחרת עלי להגיע למשרדיהחברה לצורך החלפת ערבויות ונטילת שטר החוב שנחתם על ידי חזרה לידי. בהעדר פעולהשכזו לא תשמע טענה שההודעה נמסרה טלפונית או בכל דרך אחרת.
 • הננימצהיר כי קראתי את כל האמור לעיל והבנתי את תוכנו ולראיה אני מצרף צילום תעודהמזהה וחתמתי על מסמך זה בפני נציג החברה
 • הנני מאשר כי במידה ויוגש שטר זה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועלבתל-אביב ו/או בלשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה ב"כ החברה תהיה רשאית לקבללידיה תדפיס תיקי הוצל"פ המתנהלים כנגדי בכל עת על פי מספר תעודת הזהות שליובכך אני מוותר בזה על סודיות מידע ככל הנוגע לתיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדי.
 • במידה ושטר חוב זה לא יפרע במועד ויהיה צורך בהגשתו ללשכתההוצל"פ ולא אשלם את חובי ע"פ צו חיוב בתיק ההוצל"פ אני מסכים כי יינתןכנגדי צו עיכוב יציאה מן הארץ וזאת ללא כל צורך בהוכחה כי בכוונתי לסכל את הליכיהגביה בתיק. עילה היחידה יהיה חתימתי על גבי שטר חוב זה ועצם העובדה כי הוא לאנפרע ולא משולמים כספים ע"ח החוב.

לשלם נגד שטר זה לחברת ישראדון בע''מ:

התמורה התקבלה ב- קנית מוצרים מחברת ישראדון בע''ם.

אנו מאשרים לחברת ישראדון למלא הן את מועד פירעון שטר החוב והן סכום שטר החוב.

לא יפרע שטר זה במועד,יתווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית מוסכמת בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנקישראל או ריבית שנתית הגבוהה מבניהם.

ההגנה שלנו על המידע האישי שלך ופרטיותו

 • אנו נוקטים בכל האמצעים הטכניים והארגוניים המקובלים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, שינוי, גניבה או גישה של צדדים שלישיים בלתי מורשים.
 • לא נמכור, נשתף, נעביר או נשתמש בנתונים שאנו אוספים ממך למטרות אחרות מאלה מפורטות במפורש בטופס זה.
 • אנו נמחק את המידע האישי שלך כאשר המטרה העסקית שעבורה נאסף או מעובד המידע הסתיימה, או אם כללי הגנת המידע החלים מחייבים אותנו למחוק מידע אישי זה.
 • אף על פי כן, יודגש כי ישרדון לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד הנובע משימוש לא נאות או מכל הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה לא מורשית של המידע אישי שלך.
Thank you! Your submission has been received!
אופס! משהו השתבש במהלך שליחת הטופס.
תודה! ההגשה שלך התקבלה!
Oops! Something went wrong while submitting the form.